FORSIKRING & LOVPLIGTIGE OPLYSNINGER MV.

LOVPLIGTIGE OPLYSNINGER MV.

1. FORSIKRINGSFORHOLD

Advokat Bjørn Dilou Jacobsen er forsikret hos CNA Insurance Company (Europe) S.A. under policenr. FOR0107 Advokat Cristina Poblador er forsikret hos CNA Insurance Company (Europe) S.A. under policenr. FOR01550. Der er stillet de af Advokatsamfundet krævede garantier og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Der er en basisdækning, som kan oplyses på anfordring fra klienter.

Vi er ansvarlige for vores bistand overfor klienterne i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret, som det fremgår ovenfor. Vort ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v., eller andre former for indirekte tab.

2. ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR PRIVATKLIENTER, HERUNDER HVIDVASKNING

Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som advokatfirmaet løser for almindelige forbrugere. Ved forbrugere forstås personer, der søger bistand, der hovedsagelig er til anvendelse udenfor deres erhverv.

Forbrugerklageloven pålægger erhvervsdrivende, herunder altså også advokater, at give information om det relevante tvisteløsningsorgan, som forbrugere kan henvende sig til, hvis en uenighed opstår mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren. For klager over advokater er den relevante klageinstans Advokatnævnet:

Advokatnævnet
c/o Advokatsamfundet
Kronprinsessegade 28
1306 København K

Telefonnummer: 33 96 97 98
E-mailadresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Udover forretningsbetingelser gælder de advokatetiske regler, som kan læses på www.advokatsamfundet.dk under ”Advokatregulering”.

2.1. OPGAVEN

I de advokatetiske regler, § 15, er indeholdt reglerne om opdrags- og prisoplysninger i forbrugerforhold – altså typisk private klienter, men også ejer- og andelsboligforeninger.

Det fremgår af /disse regler, at når klienten er forbruger, skal advokaten i forbindelse med indgåelsen af aftale om bistand, af egen drift og på klar og entydig måde, skriftligt og direkte til klienten/forbrugeren, oplyse denne om de vigtigste elementer i den påregnede bistand. Hvis advokaten på forhånd har fastsat et bestemt salær, skal der oplyses om størrelsen af dette salær.

Såfremt det ikke er muligt på forhånd at beregne salærets størrelse, skal advokaten i forbindelse med indgåelsen af aftalen om bistand, af egen drift og på klar og entydig måde, skriftligt og direkte til klienten, enten angive den måde, hvorpå salæret vil blive beregnet eller give et begrundet overslag. Advokaten skal desuden oplyse om de forventede udlæg, herunder afgifter til det offentlige.

Såfremt advokaten afgiver et overslag, skal klienten så tidligt som muligt orienteres skriftligt, hvis det samlede salær forventes at overstige det beløb, der er angivet i overslaget. Advokaten skal af egen drift orientere klienten direkte herom på en klar og entydig måde.

Indgås der aftale om yderligere bistand, finder de førnævnte regler tilsvarende anvendelse på en sådan aftale.

Det følger af Retsplejelovens § 126, stk. 2, at en advokat ikke må kræve højere salær for sit arbejde, end hvad der anses for rimeligt. Det samme gælder for aconto salær.

Salæret, herunder et aftalt salær, fastsættes efter et skøn under hensyn til blandt andet sagens betydning og værdi for klienten, sagens udfald, arten og omfanget af det arbejde, advokaten har udført og det med sagen forbundne ansvar.

Til slut kan det sammenfattende anføres, at det af de advokatetiske regler følger, at advokaten skal give oplysning om alle de omkostninger, som er forbundet med den tjenesteydelse, advokaten leverer. Er salæret kendt, skal dette oplyses; alternativt hvordan beløbet vil blive beregnet. I forbrugersager skal salæret oplyses inklusive moms. En timepris kan f. eks oplyses som 2.500 kroner inklusive moms eller 2.000 kr. eksklusive moms svarende til 2.500 kr inklusive moms.

2.2. INTERESSEKONFLIKTER

Vi har etableret interne retningslinjer i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, der skal sikre, at vi undgår interessekonflikter, det vil sige, at vi kommer til at repræsentere klienter med modsatrettede interesser.

Såfremt en interessekonflikt måtte opstå, henviser vi klienten eller klienterne til en anden advokat.

2.3. IDENTITETSOPLYSNINGER OG HVIDVASKNING AF PENGE

Bestemmelsen, der omhandler advokater, er formuleret således, at advokater er omfattet, når de deltager – som det hedder – med bistand ved planlægning eller udførelse af transaktioner for deres klienter i forbindelse med køb og salg af fast ejendom eller virksomheder, forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver, åbning eller forvaltning af bankopsparings- eller værdipapirkonti, tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder eller oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder. Det er altså rettet mod ”finansielle transaktioner.

Advokatfirmaet er forpligtet til at overholde Lov om forebyggende Foranstaltninger mod hvidvask af Udbytte og Finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

Der kan læses nærmere om denne på www.finanstilsynet.dk eller www.retsinformation.dk.

Hovedtrækkene i loven er, at Advokatfirmaet er forpligtede til at registrere og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Af samme grund skal klienterne oplyse navn, adresse og cpr. nr. eller anden lignende dokumentation, hvis den pågældende ikke har et cpr. nr. Disse oplysninger skal foreligge i forbindelse med oprettelsen af en konkret sag, og ved køb af fast ejendom, skal der forevises billede id.

Såfremt klienten er en virksomhed/et selskab/en juridisk person skal legitimationen omfatte navn, adresse, CVR nr. eller anden lignende dokumentation, hvis virksomheden ikke har et CVR. nr. Det følger af bestemmelsen at virksomhedens ejer- og kontrolstruktur skal klarlægges og virksomhedens reelle ejer skal legitimeres. Typisk vil dette indebære, at vi skal have kopi af en ejerbog, hvori detaljeret er angivet, hvem der er ejere af anparter eller aktier og videre, at identiteten af disse ejere skal dokumenteres f.eks. ved pas, kørekort eller anden form for billede id.

Af Karnovs noter til førnævnte bestemmelse følger, at oplysning om en virksomheds reelle ejere kan indhentes på forskellige måder, herunder ved at anvende offentlige registre over reelle ejere eller ved at anmode klienten om at give de relevante oplysninger. Det anføres, at i Danmark vil indhentningen af sådanne oplysninger ofte kunne ske via virksomhedens regnskab eller bero på de af virksomhedens selv oplyste forhold om ejerstrukturen. Videre kan krav om identifikation og legitimation af en virksomheds reelle ejere undlades såfremt virksomheden, der er klient af et selskab, der handles på et reguleret marked i henhold til hvidvaskningslovens § 3, stk. 1, nr. 3. Et reguleret marked er defineret i artikel fire i direktiv 2004/39EF og befinder markedets sig i Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med, på det finansielle område, er markedet optaget på en liste som nævnt i direktivets artikel 47.

Ifølge hvidvaskningslovens § 6 er Advokatfirmaet, om fornødent, forpligtet til at undersøge transaktioner, der giver mistanke om at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan Advokatfirmaet også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet – www.advokatsamfundet.dk/hvidvask.

Om internationale hvidvaskningsregler i øvrigt, se www.anti-moneylaundering.com.

2.4. SALÆR

Vi må ikke kræve højere vederlag for arbejdet, end hvad der kan anses for rimeligt, jf. retsplejelovens § 126, stk. 2, og en eventuel tvist om salærets størrelse kan indbringes for kredsbestyrelsen.

Når vi beregner salær, sker det normalt med udgangspunkt i medgået tid, men også elementer som graden af specialviden, der har været nødvendig til opgavens løsning, de involverede advokaters erfaring, de involverede værdier og det opnåede resultat har betydning for salærets størrelse.

I det omfang vi modtager forudbetaling eller deponering af omkostninger, vil sådanne betalinger blive betragtet som klientmidler, der skal indestå på klientkonto. Tilskrevne renter afregnes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom.

2.5. BETALING

Ved større eller længerevarende opgaver faktureres salæret bagud hver måned eller kvartal, medmindre andet er aftalt.

Ved mindre eller kortvarende opgaver faktureres salæret ved opgavens afslutning.

Betalingsbetingelserne er 14 dage netto. Der tillægges vort salær moms efter de herfor gældende regler. Ved forsinket betaling beregnes der morarenter i overensstemmelse med renteloven.

Vi forbeholder vi os at afkræve klienten en forudbetaling, såfremt sagens karakter eller klientens opholdssted efter vort skøn nødvendiggør dette.

2.6. UDLÆG

Klienten debiteres særskilt for eventuelle opgaverelaterede omkostninger til tredjemand, der afholdes i forbindelse med den udførte bistand. Dette kan for eksempel være gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning og forsendelsesudgifter. Såfremt den advokat, der behandler sagen, skal indestå for omkostninger til syn og skøn – og der ikke er retshjælpsdækning eller fri proces – vil der også ske opkrævning af en skønnet udgift.

Ved større kopieringsopgaver beregnes særskilt salær.

2.7. KLIENTKONTO

Vi følger naturligvis advokatsamfundets regler når der er pligt til at oprette en særskilt klientkonto. De fleste danske banker beregner sig nu ”negativ rente”, ligesom der ved oprettelsen af en særskilt klientkonto, debiteres et oprettelsesgebyr (f.eks. er det i Danske Bank kr. 1.500,00 pr. konto). I henhold til indhentet udtalelse fra Advokatsamfundet vil disse udgifter blive belastet klienten som udlæg.

2.8. FORTROLIGHED

Alle oplysninger, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolige, medmindre det fremgår af omstændighederne, at de ikke er af fortrolig karakter. Denne tavshedspligt følger af de advokatetiske regler.

2.9. INSIDERHANDEL

Alle medarbejdere er omfattet af den gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

2.10. ANVENDELSE AF VORES RÅDGIVNING

Vores rådgivning er målrettet, og må ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Medmindre andet aftales, er vi alene ansvarlige i forhold til klienten for den ydede rådgivning.

Klienter får de nødvendige rettigheder til at bruge det konkrete skriftlige materiale, som vi har udarbejdet til brug for en given sag, mens vi bevarer immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, til det af os frembragte materiale.

2.11. OPBEVARING AF SAGSAKTER

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakter i mindst fem år fra fakturadato.

2.12. LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist mellem en klient og os skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

2.13. KLAGESAGER

På Advokatsamfundets hjemmeside kan læses om mulighederne for at klage over en af advokaterne hos Advokatfirmaet. Klager skal sendes til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

2.14. ANSVAR OG FORSIKRINGSDÆKNING

Vi er ansvarlige for vores bistand overfor klienterne i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret med Tryg. Vores ansvar i forbindelse med juridisk bistand er begrænset til summen af det beløb, der betales af vores ansvarsforsikring og vores selvrisiko. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Vi er ansvarlige for vores bistand overfor klienterne i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret, som det fremgår ovenfor, hos CNA Insurance Company (Europe) S.A.Vort ansvar er dog i enhver henseende begrænset til DKK 2,5 mill., skriver danske kroner –toenhalvmillioner 00/100-. Vort ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v., eller andre former for indirekte tab.

2.15. SÆRLIGT OM INDSKUD PÅ ADVOKATERS KLIENTBANKKONTI

Som følge af en i Den Europæiske Union indført harmonisering af indskudsgarantiordningerne er en række indskud, som tidligere var fuldt ud dækket i en ubegrænset periode, ikke længere dækket fuldt ud, og i særdeleshed gælder dette indskud, der indestår på advokaters klientbankkonti. Den klare hovedregel er nu, at indskud på op til € 100.000 dækkes af Garantiformuen. Folketinget har den 26. marts 2015 vedtaget lovforslaget herom, og reglerne om garantidækning er trådt i kraft den 1. juni 2015. Ifølge vores brancheorganisation, Danske Advokater, er det udgangspunktet, at en advokatvirksomhed ikke pådrager sig et erstatningsansvar overfor sine klienter ved som et pligtmæssigt led i varetagelsen af et opdrag at placere midler på en klientbankkonto, hvis det efterfølgende måtte vise sig, at pengeinstituttet bliver nødlidende, og klienterne herved pådrager sig et tab som følge af, at der ikke fuld dækning for indskud på klientbankkonti. Det bemærkes herved, at alle danske pengeinstitutter skal have en tilladelse fra Finanstilsynet til at drive pengeinstitutvirksomhed, ligesom pengeinstitutterne er underlagt Finanstilsynets tilsyn.

Vort advokatfirma foretager ikke pr. automatik en fordeling af klientkontomidler, der overstiger € 100.000, således at disse indestår i så tilstrækkelig mange pengeinstitutter, at der er indskudsgaranti. Såfremt du derfor som klient har en særlig forventning om, at indskuddet på klientbankkontoen er dækket fuldt ud, skal der indgås særskilt aftale herom med den advokat, der forestår ekspedition af sagen.

3. ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ERHVERVSKLIENTER, HERUNDER HVIDVASKNING

Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som en erhvervsklient beder Advokatfirmaet om at bistå med løsningen af. Et advokatarbejde for en erhvervsklient forudsætter, at klientens hovedsagelige brug af ydelsen sker indenfor dennes erhverv.

Udover forretningsbetingelser gælder de advokatetiske regler, som kan læses på www.advokatsamfundet.dk.

3.1. OPGAVEN

Af de advokatetiske regler fremgår det af § 14, at når en klient handler indenfor sit erhverv, skal advokaten i forbindelse med indgåelse af aftale om bistand, af egen drift og på klar og entydig måde, oplyse klienten om de vigtigste elementer i den påregnede bistand, medmindre dette allerede fremgår af sammenhængen, hvilket for eksempel kunne være i forbindelse med en i øvrigt verserende sag.

Hvis advokaten på forhånd har aftalt et bestemt honorar, skal advokaten i forbindelse med indgåelsen af aftalen om bistand, af egen drift og på klar og entydig måde, oplyse om salærets størrelse.

Hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale, skal oplysningerne i førnævnte afsnit gives eller gøres tilgængelige, inden sagsbehandlingen påbegyndes.

Det følger videre af de advokatetiske regler, at såfremt det ikke er muligt på forhånd at beregne honorarets størrelse, skal advokaten på klientens anmodning enten angive den måde, hvorpå honoraret vil blive beregnet eller give et begrundet overslag. Advokaten skal desuden oplyse om de forventede udlæg, herunder afgifter til det offentlige.

Afgives der et overslag, som foran nævnt, skal klienten så tidligt som muligt orienteres, hvis det samlede honorar forventes at overstige det beløb, der er anslået. Indgås der i øvrigt aftale om yderligere bistand i sagen, finder de førnævnte regler også anvendelse på en sådan aftale.

Vi kan forlange, at klienten skriftligt tiltræder opdragsbeskrivelsen, førend arbejdet påbegyndes.

Når vi har påtaget os en opgave, forpligter vi os til at yde bistand til klienten, indtil opgaven er afsluttet. Dog kan klienten til enhver tid vælge at skifte advokaten, og vi kan også vælge at udtræde af en sag, såfremt dette kan ske under sådanne omstændigheder, at klienten ikke hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden juridisk bistand. Reglerne herom findes i de advokatetiske regler, § 11.

3.2.INTERESSEKONFLIKTER

Vi har etableret interne retningslinjer i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, der skal sikre, at vi undgår interessekonflikter, det vil sige, at vi kommer til at repræsentere klienter med modsatrettede interesser.

Såfremt en interessekonflikt måtte opstå, henviser vi klienten eller klienterne til en anden advokat.

3.3. IDENTITETSOPLYSNINGER OG HVIDVASKNING AF PENGE

Bestemmelsen, der omhandler advokater, er formuleret således, at advokater er omfattet, når de deltager – som det hedder – med bistand ved planlægning eller udførelse af transaktioner for deres klienter i forbindelse med køb og salg af fast ejendom eller virksomheder, forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver, åbning eller forvaltning af bankopsparings- eller værdipapirkonti, tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder eller oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder. Det er altså rettet mod ”finansielle transaktioner.

Advokatfirmaet er forpligtet til at overholde Lov om forebyggende Foranstaltninger mod hvidvask af Udbytte og Finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Der kan læses nærmere om denne på www.finanstilsynet.dk eller www.retsinformation.dk.

Hovedtrækkene i loven er, at Advokatfirmaet er forpligtede til at registrere og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Af samme grund skal klienterne oplyse navn, adresse og cpr. nr. eller anden lignende dokumentation, hvis den pågældende ikke har et cpr. nr. Disse oplysninger skal foreligge i forbindelse med oprettelsen af en konkret sag, og ved køb af fast ejendom, skal der forevises billede id.

Såfremt klienten er en virksomhed/et selskab/en juridisk person skal legitimationen omfatte navn, adresse, CVR nr. eller anden lignende dokumentation, hvis virksomheden ikke har et CVR. nr. Det følger af bestemmelsen at virksomhedens ejer- og kontrolstruktur skal klarlægges og virksomhedens reelle ejer skal legitimeres. Typisk vil dette indebære, at vi skal have kopi af en ejerbog, hvori detaljeret er angivet, hvem der er ejere af anparter eller aktier og videre, at identiteten af disse ejere skal dokumenteres f.eks. ved pas, kørekort eller anden form for billede id.

Af Karnovs noter til førnævnte bestemmelse følger, at oplysning om en virksomheds reelle ejere kan indhentes på forskellige måder, herunder ved at anvende offentlige registre over reelle ejere eller ved at anmode klienten om at give de relevante oplysninger. Det anføres, at i Danmark vil indhentningen af sådanne oplysninger ofte kunne ske via virksomhedens regnskab eller bero på de af virksomhedens selv oplyste forhold om ejerstrukturen. Videre kan krav om identifikation og legitimation af en virksomheds reelle ejere undlades såfremt virksomheden, der er klient af et selskab, der handles på et reguleret marked i henhold til hvidvaskningslovens § 3, stk. 1, nr. 3. Et reguleret marked er defineret i artikel fire i direktiv 2004/39EF og befinder markedets sig i Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med, på det finansielle område, er markedet optaget på en liste som nævnt i direktivets artikel 47.

Ifølge hvidvaskningslovens § 6 er Advokatfirmaet, om fornødent, forpligtet til at undersøge transaktioner, der giver mistanke om at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan Advokatfirmaet også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet – www.advokatsamfundet.dk/hvidvask.

Om internationale hvidvaskningsregler i øvrigt, se www.anti-moneylaundering.com

3.4. SALÆR

Vi må ikke kræve højere vederlag for arbejdet, end hvad der kan anses for rimeligt, jf. retsplejelovens § 126, stk. 2, og en eventuel tvist om salærets størrelse kan indbringes for kredsbestyrelsen.

Når vi beregner salær, sker det normalt med udgangspunkt i medgået tid, men også elementer som graden af specialviden, der har været nødvendig til opgavens løsning, de involverede advokaters erfaring, de involverede værdier og det opnåede resultat har betydning for salærets størrelse.

I det omfang vi modtager forudbetaling eller deponering af omkostninger, vil sådanne betalinger blive betragtet som klientmidler, der skal indestå på klientkonto. Tilskrevne renter afregnes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom.

3.5. BETALING

Ved større eller længerevarende opgaver faktureres salæret bagud hver måned eller kvartal, medmindre andet er aftalt.

Ved mindre eller kortvarende opgaver faktureres salæret ved opgavens afslutning.

Betalingsbetingelserne er 14 dage netto. Der tillægges vort salær moms efter de herfor gældende regler. Ved forsinket betaling beregnes der morarenter i overensstemmelse med renteloven.

Vi forbeholder vi os at afkræve klienten en forudbetaling, såfremt sagens karakter eller klientens opholdssted efter vort skøn nødvendiggør dette.

3.6. UDLÆG

Klienten debiteres særskilt for eventuelle opgaverelaterede omkostninger, der afholdes i forbindelse med den udførte bistand. Dette kan for eksempel være gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning og forsendelsesudgifter. Såfremt den advokat, der behandler sagen, skal indestå for omkostninger til syn og skøn – og der ikke er retshjælpsdækning eller fri proces – vil der også ske opkrævning af en skønnet udgift.

Ved større kopieringsopgaver beregnes særskilt salær.

3.7. KLIENTKONTO

Vi følger naturligvis advokatsamfundets regler når der er pligt til at oprette en særskilt klientkonto. De fleste danske banker beregner sig nu ”negativ rente”, ligesom der ved oprettelsen af en særskilt klientkonto, debiteres et oprettelsesgebyr (f.eks. er det i Danske Bank kr. 1.500,00 pr. konto). I henhold til indhentet udtalelse fra Advokatsamfundet vil disse udgifter blive belastet klienten som udlæg.

3.8. FORTROLIGHED

Alle oplysninger, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolige, medmindre det fremgår af omstændighederne, at de ikke er af fortrolig karakter. Denne tavshedspligt følger af de advokat-etiske regler.

3.9. INSIDERHANDEL

Alle medarbejdere er omfattet af den gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

3.10. ANVENDELSE AF VORES RÅDGIVNING

Vores rådgivning er målrettet, og må ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Medmindre andet aftales, er vi alene ansvarlige i forhold til klienten for den ydede rådgivning.

Klienter får de nødvendige rettigheder til at bruge det konkrete skriftlige materiale, som vi har udarbejdet til brug for en given sag, mens vi bevarer immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, til det af os frembragte materiale i øvrigt.

3.11. OPBEVARING AF SAGSAKTER

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakter i mindst fem år fra fakturadato.

3.12. LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist mellem en klient og os skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

3.13. KLAGESAGER

På Advokatsamfundets hjemmeside kan læses om mulighederne for at klage over en af advokaterne hos Advokatfirmaet. Klager skal sendes til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

3.14. ANSVAR OG FORSIKRINGSDÆKNING

Vi er ansvarlige for vores bistand overfor klienterne i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret med Tryg. Vores ansvar i forbindelse med juridisk bistand er begrænset til summen af det beløb, der betales af vores ansvarsforsikring og vores selvrisiko. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Vi er ansvarlige for vores bistand overfor klienterne i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret, som det fremgår ovenfor, hos CNA Insurance Company (Europe) S.A. Vort ansvar er dog i enhver henseende begrænset til DKK 2,5 mill., skriver danske kroner –toenhalvmillioner 00/100-. Vort ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v., eller andre former for indirekte tab.

3.15. SÆRLIGT OM INDSKUD PÅ ADVOKATERS KLIENTBANKKONTI

Som følge af en i Den Europæiske Union indført harmonisering af indskudsgarantiordningerne er en række indskud, som tidligere var fuldt ud dækket i en ubegrænset periode, ikke længere dækket fuldt ud, og i særdeleshed gælder dette indskud, der indestår på advokaters klientbankkonti. Den klare hovedregel er nu, at indskud på op til € 100.000 dækkes af Garantiformuen. Folketinget har den 26. marts 2015 vedtaget lovforslaget herom, og reglerne om garantidækning er trådt i kraft den 1. juni 2015. Ifølge vores brancheorganisation, Danske Advokater, er det udgangspunktet, at en advokatvirksomhed ikke pådrager sig et erstatningsansvar overfor sine klienter ved som et pligtmæssigt led i varetagelsen af et opdrag at placere midler på en klientbankkonto, hvis det efterfølgende måtte vise sig, at pengeinstituttet bliver nødlidende, og klienterne herved pådrager sig et tab som følge af, at der ikke fuld dækning for indskud på klientbankkonti. Det bemærkes herved, at alle danske pengeinstitutter skal have en tilladelse fra Finanstilsynet til at drive pengeinstitutvirksomhed, ligesom pengeinstitutterne er underlagt Finanstilsynets tilsyn.

Vort advokatfirma foretager ikke pr. automatik en fordeling af klientkontomidler, der overstiger € 100.000, således at disse indestår i så tilstrækkelig mange pengeinstitutter, at der er indskudsgaranti. Såfremt du derfor som klient har en særlig forventning om, at indskuddet på klientbankkontoen er dækket fuldt ud, skal der indgås særskilt aftale herom med den advokat, der forestår ekspedition af sagen.

4. ETIK

En advokat skal altid bevare sin fuldstændige uafhængighed under udøvelse af sin advokatvirksomhed, såvel i forholdet til sin klient som i forholdet til andre.

En advokats arbejde er reguleret af blandt andet regler i retsplejeloven, der stiller krav til advokatens faglige og professionelle standard. Derudover gælder et sæt etiske spilleregler, som alle advokater er underkastet; nemlig de advokatetiske regler, som er vedtaget af Advokatrådet.

Advokatrådet fører tilsyn til overholdelsen af reglerne.

Disse almindelige principper og etiske regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Ved indgivelse af en klage over en advokat henvises til Advokatnævnet – www.advokatnaevnet.dk.

Forbrugerklageloven pålægger erhvervsdrivende, herunder altså også advokater, at give information om det relevante tvisteløsningsorgan, som forbrugere kan henvende sig til, hvis en uenighed opstår mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren. For klager over advokater er den relevante klageinstans Advokatnævnet, hvis hjemmesideadresse er den lige oven for anførte og postadressen er:

Advokatnævnet
c/o Advokatsamfundet
Kronprinsessegade 28
1306 København K

Telefonnummer: 33 96 97 98
E-mailadresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

5. PERSONDATAPOLITIK

5.1. DATAANSVARLIG

Jacobsen Poblador Law Firm er dataansvarlig for de oplysninger vi modtager fra dig, når du anvender www.jplaw.dk og hjemmesidens services.

Vores kontaktoplysninger:
Jacobsen Poblador Law Firm
Njalsgade 21F, 1. sal
2300 København S
info@jplaw.dk

Hvis du har spørgsmål til vores anvendelse og beskyttelse af dine data eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder til indsigt og sletning, så skriv til os.

Jacobsen Poblador Law Firm behandler og beskytter dine personlige data i henhold til persondataforordningen (GDPR).

5.2. HVORDAN INDSAMLER VI PERSONOPLYSNINGER?

Når du anvender www.jplaw.dk indsamles oplysninger på følgende måde.

Den indirekte indsamling foregår når du besøger hjemmesidens forskellige funktioner, sider og artikler. Dette kalder vi brugeradfærd og de oplysninger vi indsamler er f.eks.: IP adresse, demografisk data, besøgshistorik, browserinformationer og anden data knyttet til adfærd. Vi benytter imidlertid ikke cookies til dette formål, men alene serverbaserede løsninger. Disse informationer anvender vi bl.a. til forbedring og udvikling af Jacobsen Poblador Law Firms serviceydelser, til analyser og re-marketing.

Den direkte indsamling foregår med dit samtykke. Det sker f.eks. når du afsender en besked fra hjemmesidens kontaktformlar, sender os en mail i øvrigt og benytter vores digitale services. Ofte er de oplysninger du giver os navn, e-mail, postnummer og mobilnummer. Afhængig af hvad du har givet samtykke til, anvender vi bl.a. disse informationer til at holde dig informeret om juridiske emner, til at skabe kontakt til en advokat i forbindelse med dit ønske om juridisk rådgivning og for at tilpasse vores kommunikation og markedsføring til dig.

5.3. HVILKE INFORMATIONER INDSAMLER VI?

De oplysninger vi indsamler fra hjemmesiden og tilknyttede services er almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger. Desuden oplysninger om din virksomhed.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Jacobsen Poblador Law Firm personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning for den service du ønsker fra Jacobsen Poblador Law Firm.

Det kan f.eks. være helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende. Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Jacobsen Poblador Law Firm det samtidig som et samtykke til at kunne behandle disse oplysninger i henhold til lovgivningen.

5.4. HVAD ER FORMÅLET MED INDSAMLINGEN?

Jacobsen Poblador Law Firms formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

Holde dig informeret om juridiske emner.
Skabe kontakt til en advokat i forbindelse med dit ønske om juridisk rådgivning.
Tilpasning af Jacobsen Poblador Law Firms kommunikation og markedsføring til dig.
Forbedring og udvikling af Jacobsen Poblador Law Firms serviceydelser.
Analyse af din brugeradfærd og re-marketing.
Administration af din relation til Jacobsen Poblador Law Firm.
Opfyldelse af lovkrav.

5.5. DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN

I den indirekte indsamling af data via www.jplaw.dk er det juridiske grundlag en legitim interesse. Det gælder bl.a. statistik, kundeundersøgelser, internetbaseret markedsføring og analyser af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine oplevelse samt kvaliteten af Jacobsen Poblador Law Firms serviceydelser.

I den direkte indsamling af data via www.jplaw.dkvil det juridiske grundlag være dit samtykke, som du giver i forbindelse med at du anvender vores services på hjemmesiden.

I de tilfælde hvor du skriver direkte til os for bl.a. at søge juridisk rådgivning vil vores juridiske grundlag for at opsamle dine personlige oplysninger være en forberedelse af den evt. efterfølgende aftale du indgår med Jacobsen Poblador Law Firm om juridisk rådgivning.

5.6. DINE RETTIGHEDER

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.
Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig.

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Jacobsen Poblador Law Firm efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Du kan ved skriftlig anmodning til Jacobsen Poblador Law Firm enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen fremsendes til: info@jplaw.dk

5.7. HVIS DU ANSØGER OM EN STILLING HOS JACOBSEN POBLADOR LAW FIRM

Når du søger en stilling hos Jacobsen Poblador Law Firm behandles de oplysninger, som du har givet os i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, slettes senest seks måneder efter afslaget er givet.

5.8. OPBEVARINGSSIKKERHED AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Jacobsen Poblador Law Firm beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Jacobsen Poblador Law Firm har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata. Jacobsen Poblador Law Firms sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Jacobsen Poblador Law Firms interne systemer benytter Jacobsen Poblador Law Firm sig af eksterne leverandører af IT-services og IT-systemer. Jacobsen Poblador Law Firm har indgået databehandleraftaler med de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

5.9. DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Jacobsen Poblador Law Firm kan dele og videregive dine personoplysninger internt med det formål at levere den service du har anmodet om. Vi videregiver aldrig dine data til virksomheder eller personer udenfor Jacobsen Poblador Law Firm.

Jacobsen Poblador Law Firm kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

5.10. HVOR LÆNGE BEHANDLER VI DINE OPLYSNINGER

Jacobsen Poblador Law Firm sletter dine personoplysninger, når du bede om det, når der ikke længere er et formål med behandlingen og når Jacobsen Poblador Law Firm efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne.

5.11. LINKS

Denne politik er alene gældende på www.jplaw.dk, samt andre domæner, der peger på www.jplaw.dk. Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. Når du videresendes til en anden hjemmeside anbefaler vi, at du læser den persondatapolitik, der er gældende for den pågældende hjemmeside. Jacobsen Poblador Law Firm påtager sig intet ansvar for andre hjemmesiders behandling af dine personlige oplysninger.

5.12. KLAGEMULIGHED

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Jacobsen Poblador Law Firms behandling af dine personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til os på info@jplaw.dk

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Scroll to Top