Justering af praksis og mulighed for genoptagelse i visse sager, hvor der er givet afslag på ægtefællesammenføring til tredjelandsstatsborgere, der er forælder til et dansk barn

EU-Domstolen afsagde i maj 2022 dom i en sag om opholdstilladelse til forældre til unionsborgerbørn. Sagen omhandlede den retspraksis, hvor en tredjelandsstatsborger som forælder til et mindreårigt unionsborgerbarn undtagelsesvist skal meddeles en opholdstilladelse i henhold til TEUF artikel 20, hvis der mellem unionsborgerbarnet og tredjelandsstatsborgeren består et afhængighedsforhold af en sådan karakter, at unionsborgerbarnet, hvis opholdstilladelse nægtes, vil være nødsaget til at forlade EU sammen med tredjelandsstatsborgeren.

Som noget nyt fastslås det i dommen, at der i en situation, hvor et mindreårigt unionsborgerbarn bor sammen med begge sine forældre, og begge barnets forældre i det daglige er fælles om at tage sig af barnet og om at varetage den retlige, følelsesmæssige og økonomiske forsørgelse af dette barn, er en afkræftelig formodning for, at der består et sådant afhængighedsforhold, der kan danne grundlag for en afledt opholdsret i medfør af TEUF artikel 20 til tredjelandsforælderen.

På baggrund af dommen besluttede Udlændingestyrelsen den 23. august 2022, at indstille behandlingen af verserende sager, hvor dommen kan have betydning, indtil dommens rækkevidde var fastlagt.

Udlændingestyrelsen vil som følge af dommen af egen drift tage stilling til behovet for genoptagelse i sager, hvori der er truffet afgørelse efter den 10. maj 2017.

Udlændingestyrelsen vil som udgangspunkt ikke kontakte dig, hvis der er truffet afgørelse i din sag før den 10. maj 2017. Du skal derfor selv kontakte Udlændingestyrelsen, hvis du mener at, at du er omfattet af dommen, og på den baggrund ønsker din sag genoptaget.

Læs mere om dommens betydning for dansk praksis her.

Vores kontor har stor erfaring inden for anvendelse af EU-retten. Hvis du mener, at du er omfattet af dommen, eller ønsker at drøfte din sag med os, er du velkommen til at kontakte os.

Scroll to Top