Planlagt ny supplerende Beløbsordning

Folketinget behandlede før folketingsvalget et lovforslag, som bl.a. indeholdt forslag til at indføre en ny midlertidig ordning for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, en såkaldt ’midlertidig supplerende beløbsordning’.

Senest har Udlændinge- og Integrationsministeriet udtalt, at lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. april 2023.

Lovforslaget udmøntede sig i visse dele af den daværende regerings aftale, der blev indgået den 21. januar 2022 sammen med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne om ”Styrket international rekruttering på rimelige arbejdsvilkår og målrettet mangel på arbejdskraft”. Aftalen kan læses i sin helhed her.

Den nye ordning medfører, at der efter ansøgning kan meddeles opholdstilladelse til en udlænding, der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse inden for et fagområde, hvor ansættelsen indebærer en årlig aflønning på mindst 375.000 kr. Lønkravet er dermed meget lavere, end kravet efter den almindelige beløbsordning, der aktuelt er 448.000 kr.

Ordningen vil være omfattet af de betingelser, som generelt gælder på erhvervsordningerne, herunder at ansættelser gennem ordningen skal være på sædvanlige danske løn- og ansættelsesvilkår. Herudover er den nye ordning betinget af at:
1. Der kun kan meddeles nye opholdstilladelser, såfremt de seneste tre måneders sæsonkorrigerende bruttoledighed i gennemsnit overstiger 3,75 pct (tal der offentliggøres af Danmarks Statistik), og at
2. Virksomheden ansøgningen erklærer, at stillingen har været slået op på Jobnet i mindst to uger.

Vi bistår ofte både arbejdsgiver og arbejdstager i sager om opnåelse af arbejdstilladelser. Såfremt du ønsker vejledning om, hvad de nye regler kan betyde for dig, er du velkommen til at kontakte os.

Scroll to Top