Berostillelse af visse ansøgninger efter Udtrædelsesaftalen

Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 6. februar 2023 meddelt, at der arbejdes på at finde en løsning for britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der ikke har indgivet en ansøgning om fortsat ophold i Danmark i henhold til udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien inden ansøgningsfristens udløb den 31. december 2021.  

På baggrund heraf har Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) foreløbigt besluttet ikke at afvise verserende ansøgninger, hvor der vurderes ikke at være rimelige grunde til, at ansøgningen er indgivet for sent. Disse sager vil i stedet blive stillet i bero.  

Ansøgninger, hvor der vurderes at være rimelige grunde til at indgive ansøgningen for sent, vil fortsat blive behandlet. 

Det bemærkes, at en mulig løsning alene vil omfatte britiske statsborgere, som har taget lovligt ophold i Danmark, i medfør af EU-reglerne om fri bevægelighed, inden overgangsperiodens udløb den 31. december 2020.  

SIRIs nyhed hermed kan læses her. 

Vi har på kontoret erfaring med at bistå i sager vedrørende udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien. Hvis du har spørgsmål herom, eller hvis du ønsker at diskutere din sag med os, er du velkommen til at kontakte os.  

Scroll to Top