Nu bliver det igen sværere at få dansk statsborgerskab

Socialdemokratiet har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance, den 20. april 2021 vedtaget en ny aftale om indfødsret (statsborgerskab).

Aftalen indebærer flere markante skærpelser af betingelserne for at opnå statsborgerskab. Den kan læses i sin helhed her.

Udelukkelse fra statsborgerskab ved betinget eller ubetinget fængselsstraf

Efter den nye aftale vil det ikke længere være muligt, at blive dansk statsborger, hvis man tidligere er idømt en ubetinget eller betinget fængselsstraf.

Det bemærkes, at dette krav også gælder ansøgninger der allerede er indgivet.

Det vil dog i visse tilfælde være muligt, at anmode om at få sin sag forelagt for Folketingets Indfødsretsudvalg, med henblik på udvalgets stillingtagen til om der kan meddeles dispensation, f.eks. hvis der er tale om kriminalitet der tidligere har været omfattet af en karensperiode, og denne periode er udløbet

Længere karensperioder ved andre strafbare forhold

Er ansøgeren tidligere blevet idømt en karensgivende bødestraf, regnes karensperioden nu fra afgørelsestidspunktet, og ikke, som tidligere, fra gerningstidspunktet. Dette forlænger karensperioden.

Ved gentagne karensgivende bødestraffe forlænges karensen med karensperiode for hvert enkelt forhold. Herudover forudsætter gentagelsesvirkning ikke længere, at der er tale om ligeartet kriminalitet.

Endelig forlænges karensperioden for bøder for social kontrol og socialt bedrageri fra 4,5 år til 6 år.

Flere ukendte spørgsmål i indfødsretsprøven

Fremover vil Indfødsretsprøven af 2015 blive udvidet med yderligere 5 ukendte spørgsmål, som skal vedrører danske værdier. Dermed udvides antallet af ukendte spørgsmål fra 5-10.

Udvidelsen gælder ikke den næstkommende indfødsretsprøve, der afvikles i juni i år.

Skærpelse af opholdskravet

Fremover bliver det et krav, at almindelige ansøgere skal have haft 2 års uafbrudt ophold efter at have fået tidsubegrænset opholdstilladelse. For flygtninge og statsløse er kravet 1 år

Krav om beskæftigelse

Det bliver fremover et krav, at ansøgere som udgangspunkt skal have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 år og 6 måneder inden  for  de sidste  4  år forud  for  tidspunktet for fremsættelse  af  et lovforslag  om  indfødsrets meddelelse. Endvidere skal ansøgeren være i beskæftigelse på tidspunktet for fremsættelse af et lovforslag om indfødsrets meddelelse.

Øvrige skærpelser

Kravet om at ansøgere ikke må have forfalden gæld til det offentlige udvides til at omfatte flere former for gæld.

Herudover skærpes selvforsørgelseskravet for den ansøgergruppe, der kan nøjes med en bestået prøve i dansk 2 eller tilsvarende, som følge af selvforsørgelse i en længere årrække.

Endelig forhøjes gebyret for ansøgninger, og rammerne for Grundlovsceremonien ændres.

Hvornår træder de nye regler i kraft?

Kravet om, at ansøgere aldrig må være idømt ubetinget eller betinget fængselsstraf træder i kraft med det samme. Dvs. at også ansøgere der har modtaget brev om at de forventes optaget på det lovforslag om indfødsrets meddelelse, der fremsættes til april, kan forvente at blive ramt af skærpelsen.

De øvrige krav træder i kraft efter en overgangsperiode svarende til sagsbehandlingstiden.

Ændringen af Indfødsretsprøven af 2015 træder i kraft ved dette års vintertermin.

Vi bistår jævnligt ansøgere i sager om statsborgerskab. Såfremt du planlægger at søge statsborgerskab, eller allerede har søgt og ønsker vejledning om hvad de nye regler betyder for dig, er du velkommen til at kontakte os, for at høre mere om hvad vi kan gøre for dig.

Scroll to Top